Sprzedaż części: 605312552, Kasacja 730555000

KASACJA POJAZDÓW

Aby uzyskać możliwość wyrejestrowania pojazdu należy poddać go kasacji.
Przyjmujemy pojazdy płacąc gotówką za każdy przyjęty kompletny pojazd, który został dostarczony przez właściciela we własnym zakresie, według indywidualnej wyceny uzgodnionej z klientem. Na życzenie klienta, zapewniamy własny transport pojazdów do stacji demontażu pojazdów.
Stacja Demontażu Pojazdów ZŁOM-WTÓR za złomowanie pojazdu nie pobiera opłat.
Wykaz dokumentów niezbędnych do zezłomowania pojazdu:

dowód osobisty, bądź inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu;

dowód rejestracyjny pojazdu;

dokument potwierdzający własność w przypadku, gdy pojazd został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela. Wymagana jest wtedy umowa kupna-sprzedaży;

jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie należy wcześniej dokonać anulowania wpisu w Wydziale Komunikacji;

jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję należy przedstawić zaświadczenie z Wydziału Komunikacji, lub potwierdzoną przez Wydział Komunikacji kserokopię dowodu rejestracyjnego;

jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy przedstawić pisemne upoważnienie dla przedstawiciela firmy;

w przypadku nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie dla osoby zdającej pojazd;

w przypadku, gdy pojazd posiada współwłaściciela, przy wydaniu zaświadczenia konieczna jest obecność wszystkich współwłaścicieli, lub pisemne upoważnienie do zdania pojazdu osobne dla każdego z nich;

w przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np.: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.;w przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np.: umowy kupna-sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.;

Przyjmowany pojazd powinien posiadać komplet tablic rejestracyjnych. W przypadku braku tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie.

Po przyjęciu pojazdu do demontażu właściciel otrzymuje:

zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów, które jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji;

unieważniony dowód rejestracyjny;

unieważnione tablice rejestracyjne;

Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu przestaje obowiązywać opłata ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) od posiadanego pojazdu, a tym samym można wycofać ewentualną nadpłatę.POBIERZ UPOWAŻNIENIE DO ZŁOMOWANIA POJAZDU

Wybierz wygląd

Wybierz kolor

Obraz tła